[24/5/2021] Mùa gặt đi cùng mùa đốt: Nỗi lo khói bụi do đốt rơm rạ

[24/5/2021] Mùa gặt đi cùng mùa đốt: Nỗi lo khói bụi do đốt rơm rạ

Theo “Báo cáo tổng kết đề tài Xây dựng Bản đồ về khối lượng rơm rạ thải bỏ ngoài đồng ruộng trên địa bàn thành phố Hà Nội; Xây dựng bản đồ lan truyền chất ô nhiễm phát sinh từ hoạt động đốt rơm rạ (Chỉ tiêu bụi mịn PM 2,5 và CO2, tỉ lệ 1:500.000)” (RSOB), trong vụ...