1. Tổng hợp các văn bản pháp luật, chính sách về quản lý chất lượng không khí (cập  nhật tới tháng 7/2021)

File Excel >>

2. Danh sách các tổ chức làm việc liên quan CLKK (cập nhật tới tháng 7/2021)

File Excel >> 

Google Site > >

3. Danh sách tổng hợp các nghiên cứu về ONKK (cập nhật tới tháng 7/2021)

File Excel >>