Bản tin tuần 
Không khí sạch Thành phố xanh

Bản tin Quý dự án Không khí sạch

Quarterly Bulletins

 Mời bạn cùng đọc bản tin quý dự án Không khí sạch – Thành phố xanh.

 

 

                

TRUNG TÂM SỐNG VÀ HỌC TẬP VÌ MÔI TRƯỜNG VÀ CỘNG ĐỒNG (LIVE&LEARN)

Địa chỉ: Số 24 Làng Kiến Trúc Phong Cảnh – Ngõ 45A – Võng Thị – Tây Hồ – Hà Nội