Bản tin Tháng dự án Không khí sạch

Monthly Bulletins

Mời bạn cùng đọc bản tin tháng dự án Không khí sạch – Thành phố xanh.

24/11/2021 – Bản tin Tháng 11/2021 dự án CAFCA| Vie – Eng

Bản tin Quý dự án Không khí sạch

Quarterly Bulletins

Mời bạn cùng đọc bản tin quý dự án Không khí sạch – Thành phố xanh.

                

 

TRUNG TÂM SỐNG VÀ HỌC TẬP VÌ MÔI TRƯỜNG VÀ CỘNG ĐỒNG (LIVE&LEARN)

Địa chỉ: Số 24 Làng Kiến Trúc Phong Cảnh – Ngõ 45A – Võng Thị – Tây Hồ – Hà Nội