“Báo cáo Tác động Ô nhiễm không khí do bụi PM2,5 đến sức khỏe cộng đồng tại Hà Nội năm 2019” được thực hiện bởi Trường Đại học Y tế Công cộng, Trường Đại học Công nghệ – Đại Học Quốc gia Hà Nội. Đây là nghiên cứu đầu tiên sử dụng số liệu do địa phương cung cấp để đánh giá gánh nặng bệnh tật do tác động của ô nhiễm bụi PM2,5 đến sức khỏe cộng đồng tại Hà Nội. Nghiên cứu được điều phối bởi Trung tâm Sống và Học tập vì Môi trường và Cộng đồng (Live&Learn) trong khuôn khổ Dự án Chung tay vì Không khí Sạch do Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) hỗ trợ.

Tại Việt Nam, số liệu khoa học về tác động của ONKK đến sức khỏe cộng đồng còn hạn chế và chủ yếu tập trung vào các đánh giá tác động ngắn hạn. Trong bối cảnh đó, nhằm đóng góp các bằng chứng khoa học cho công tác cải thiện chất lượng không khí ở Việt Nam, đặc biệt là tại các đô thị, Nghiên cứu tác động ô nhiễm không khí do bụi PM2,5 đến sức khỏe cộng đồng tại Hà Nội” đã được thực hiện, với các nội dung chính sau:

  • Xây dựng bản đồ nồng độ bụi PM2,5 trung bình năm của toàn Hà Nội dựa trên dữ liệu đa nguồn và mô hình Ảnh hưởng Hỗn hợp (Mixed Effect Model) nhằm xác định mức độ ô nhiễm PM2,5 của từng quận/huyện;
  • Ước tính gánh nặng bệnh tật liên quan đến tử vong do phơi nhiễm dài hạn với PM2,5, sử dụng các mô hình Tử vong Toàn cầu (Global Exposure Mortality Models –  GEMM). Nghiên cứu này sử dụng 3 mức nồng độ bụi PM2,5 trung bình năm để làm cơ sở tính toán, bao gồm: (1) mức trung bình năm thấp nhất quan sát được trên địa bàn Hà Nội (22,9 µg/m³), (2) mức Quy chuẩn Việt Nam QCVN 05:2013/BTNMT về chất lượng không khí bên ngoài (25 µg/m³), và (3) mức khuyến nghị của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho sức khỏe cộng đồng (10 µg/m³). Mức cơ sở (2) và (3) được chọn để tính lợi ích sức khỏe nếu nồng độ bụi PM2,5 trung bình năm ở Hà Nội trong các năm qua đạt mức quy chuẩn hoặc khuyến cáo đã được đưa ra;
  • Ước tính gánh nặng bệnh tật liên quan đến nhập viện do bệnh hô hấp và bệnh tim mạch do phơi nhiễm ngắn hạn với bụi PM2,5, sử dụng Chỉ số hàm nguy cơ (Relative Risk – RR) [];
  • Đưa ra khuyến nghị về nghiên cứu và chính sách nhằm hạn chế tác động của ô nhiễm bụi PM2,5 tới sức khỏe cộng đồng.

Tài liệu: 

Báo cáo chi tiết/ Full Report:  VIEENG

Báo cáo tóm tắt/ Executive Summary: VIEENG

Infographics: VIEENG

Hội thảo công bố kết quả nghiên cứu:

Ghi âm Hội Thảo >>

Tổng hợp câu hỏi và trả lời >>