Nghiên cứu về tình hình sản xuất/phân phối than tổ ong và khuyến nghị các phương án chuyển đổi nghề nghiệp dành cho các hộ sản xuất/phân phối than tổ ong trên địa bàn Hà Nội

Ngày 30/10/2019, Ủy ban Nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội đã ban hành Chỉ thị số 15/CT-UBND về việc thay thế và loại bỏ toàn bộ việc sử dụng than tổ ong làm nhiên liệu trong sinh hoạt, kinh doanh dịch vụ. Kể từ ngày ban hành Chỉ thị này đến ngày 31/12/2020, UBND các quận, huyện, thị xã của Hà Nội sẽ cần thực hiện các biện pháp hỗ trợ người dân chuyển đổi sang các loại bếp khác, các giải pháp quản lý và kiểm soát để chấm dứt hoàn toàn việc sử dụng bếp than tổ ong trên địa bàn thành phố. 

Để hỗ trợ cho mục tiêu giảm thiểu sử dụng bếp than tổ ong trên địa bàn Hà Nội, nghiên cứu về “tình hình sản xuất/phân phối than tổ ong và khuyến nghị các phương án chuyển đổi nghề nghiệp dành cho các hộ sản xuất/phân phối than tổ ong trên địa bàn Hà Nội” được xây dựng. Nghiên cứu đã khảo sát tình hình sản xuất và phân phối than viên tổ ong tại 6 quận huyện, đồng thời tìm hiểu và đề xuất các cơ hội chuyển đổi nghề nghiệp với các doanh nghiệp, cá nhân đang sản xuất/phân phối than viên tổ ong liên quan tới chỉ thị 15/CT-UBND ngày 30/10/2019.

Xem chi tiết Báo cáo tổng hợp: “Tình hình sản xuất, phân phối than viên và tìm cơ hội chuyển đổi nghề nghiệp cho các doanh nghiệp/cá nhân liên quan để giảm nguồn cung than viên tổ ong” tại đây.