Nghiên cứu đánh dấu lần đầu tiên ở miền Bắc Việt Nam mô hình WRF-Chem được triển khai và kiểm chứng đối với các biến khí tượng và khí quyển của các trạm quan trắc mặt đất. Kết quả nghiên cứu cho thấy cần cải thiện hơn nữa mô hình và dữ liệu phát thải của địa phương để giảm bớt tính bất định trong việc mô hình hóa sự phân phối các chất ô nhiễm trong khí quyển. Một ứng dụng khác của mô hình WRF-Chem cũng được đưa ra là đánh giá phát thải của việc đốt sinh khối đối với CLKK trong mùa hè. Nghiên cứu có thể được coi là một tài liệu tham khảo về mô hình hóa CLKK trong tương lai bằng WRF-Chem tại Việt Nam. Cũng sử dụng mô hình này, nhóm nghiên cứu đã tạo một video mô phỏng nồng độ trung bình giờ PM2.5 trong tháng 1/2014 ở Việt Nam.