CAREER OPPORTUNITY: Youth and School program officer

CAREER OPPORTUNITY: Youth and School program officer

Established in Vietnam in January 2009, Live&Learn’s mission is to reduce poverty and foster greater understanding and action towards a sustainable future through education, community mobilization and supportive partnerships. Live&Learn is also a member of...
Thế Hệ Xanh tìm kiếm nhóm Thanh niên nòng cốt

Thế Hệ Xanh tìm kiếm nhóm Thanh niên nòng cốt

Trong khuôn khổ dự án “Không khí sạch – Thành phố xanh”, Trung tâm Sống và Học tập vì Môi trường và Cộng đồng (Live&Learn) mong muốn phối hợp với các bạn trẻ và nhóm thanh niên tại Hà Nội nhằm thực hiện chương trình nâng cao nhân thức cho học sinh và phụ huynh tại...