Tên nghiên cứu Tác giả
Hiện trạng Không khí Toàn cầu 2020 Health Effects Institute (HEI)
Phơi nhiễm bụi mịn trong ô tô tại 10 thành phố trên thế giới Prashant Kumar, Sarkawt Hama, Thiago Nogueira et al.
Tác động dài hạn của bụi mịn PM2.5 lên rối loạn thần kinh ở những người tham gia Medicare ở Mỹ Liuhua Shi, Xiao Wu, Mahdieh Danesh Yazdi et al.
Chất lượng không khí: Quá khứ, Hiện tại và Tương lai (tạp chí gồm nhiều nghiên cứu, bài viết) Nhiều tác giả
Tổng hợp các nghiên cứu về mối liên hệ giữa CLKK và COVID-19 trên thế giới (cập nhật đến ngày 21/12/2020) Nhiều tác giả
Gánh nặng bệnh tật toàn cầu 2019 Viện Đánh giá và Nghiên cứu Y tế (IHME)